Pages

Apr 1, 2011

KeCinTaaN Kepada KeiNgiNaN NaFsu

~In The Name Of ALLaH ~


<<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~
Firman ALLaH :

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini naFsu, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan kebun-kebun tanaman. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
{Ali-Imran:14}

~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>>1. wanita-wanita itu sebenarnya punca segala fitnah dan juga punca kelazatan hidup yang utama. Sepertimana dalam hadis juga ada menyebut, yang maksudnya : “Tiada fitnah yang lebih besar kepada orang lelaki, sesudah zamanKu, melainkan fitnah godaan wanita.” {Sahih BuKhari}.Ini terbukti kebenarannya. Lihat sahaja ‘FenoMeNa’ dUnia haRi ini, IkLan-IkLan Tv, IKlaN-IkLan tePi JaLan, di Mana-Mana ada SahaJa ‘IcoN’ pereMpuan. Ini menunJuKKan manuSia, uMaT akhir Zaman ini cendeRung kepada ‘WaniTa’. Kalo ada PereMpuan, maka ikLan itu menjadI menarik, kerana ‘waniTa’ itu sememangNya menarik perHatian NaFsu. Namun, ini buKan modal untuk PeremPuan-Perempuan menjadi MuraHan.. PereMpuan Yang baik, Akan menjaga DiriNya, menGhiJab diri DenGan ‘Iman’ dan menyeMbunyiKan diri di SeBaLik ‘TaQwa’, tatKala menyedari dirI akan MenJadi ‘FiTNaH’ kePada KauM LelaKi.. TutuPLaH auRat, KasihaniLaH leLaki akhir Zaman yang segeLintirnya menghadaPi ‘kegersangan’ Iman..^^


2. Anak-anak Pula ialah buah hati dan cahaya mata umat manusia. MasaLah diSiNi ‘cinTa’ kepada anak-anak seHinGGa anak-anak tidaK boLeH ‘diJentIk’ dan ‘DiCuiT’ sedikiTpun. Biar anak Buat Dosa..Biar anaK TanPa didiKan aGama.. memBiarKan anak-anaK Hanyut deNgan duNia.. ini Tanda CiNta kepada anak-anak semasa Akhir Zaman! SuaP anak-Anak denGan HarTa, ManJakan anak-anak.. Biar anaK piJak kePaLa, taKpe! Anak Tak seMbahYang Jangan diRoTan.. anaK buat MasaLah disiPlin diSeKolaH, ciKgu roTan anaK sikit..JumPa ciKgu Kat MahKaMaH!! PadaHaL, ALLaH memBeri amaNaH kepada Ibu Bapa untuK mendidiK anak-anak. Anak-AnaK buKan bOneKa seKadar diJadiKan ‘PerHiasaN’ duNia, anaK-anaK berHak mendaPat ‘DIdiKan’ Yang BaiK untuK menJamin KeseJahteraan mereKa di Dunia dan Akhirat.

3. MateRiaL = HaRta Benda. HarTa benda bertiMbun-tiMbun banyaKnya, seperTi eMas, PeraK dan Wang. Sudah menJadi LumraH aLam baHawa harta benDa itu diKasihi oraNg keRana ia dapat digunaKan untuK mencaPai keIngiNan nafsu SyaHwat. OleH seBab itu, Manusia sanGGuP meLakuKan apa SahaJa untuK mendapaTKan dan meNgumPuL harTa sebanyak-BanYaknya. Rasuah, RiBa, MenIPu, NoMbor eKor, Judi..SemUa kerana Wang..SeMua keraNa HaRta yang sangat-SangaT diGiLai oleH naFsu manusIA. Akhir zaMan ini juga, NiLaian manusia ‘berasasKan’ harTa.. siaPa BanYak harta, SiaPa Kaya.. Dia berkuasa.. MalaH samPai keTahaP, ‘Kerusi Kepimpinan’ Juga DiBeLi dengan HarTa, diPerdaGangKan deNgan waNg RinggiT, ‘KeadILan’ diSimpan daLam peti BerKunci.. IniLah Akibat terLalU cintakan Harta..


4. Kuda-KuDa TunGGanGan. ‘Kuda-KuDa’ tersebut meruPakaN KendeRaaN yang canTik, Yang berJenaMa, Yang MegaH bentuK serTa rupaNya, dan Laju PuLak PacuannYa. MaHaL haRgaNya. berKuaLiti BuaTanNya. InGin meMiLiKi kereTa mewaH jugak saLah satu ‘KeIngiNan’ dan ‘KehenDaK’ manusIa. keraNa naFsu manusia itu SuKa berMegaH-Megah, dan menJadiKan manusia seRinG merasa Diri HebaT. MaLu Rasa KalaU seTaKat Pakai KanciL, tapi ApaKan daYa, hanYa itu Yang MamPu..begituLah persePsi Nafsu Manusia Yang tidaK perNah rasa Puas dan BerSyuKur

5. KebuN-KeBun TanaMan. maksudNya LadaNg-ladaNg dan Kebun-Kebun tanaman YanG Luas Juga merupakan saLah saTu ‘KecinTaan’ ManuSia. kerana itu SuMber MendaPat harTa. Itu SuMber kesenaNgan. itU sumBer reZeKi. SehinGGa kadaNg-KadaNg kecintaan itu membawa Kepada Riak dan SoMboNg. tiDaK mempunyai perasaaN beLas KasiHan kepaDa orang lain yang memerluKan keraNa merasa Diri sudaH cuKup seGaLanya dan MustaHiL akan ditimPa kemelaRatan. 
<<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~ <<~
 
Firman ALLaH :

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. {al-Kahfi:7}

~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>> ~>>


SedanGKan jiKa kita hanYa bersederhana daLam mencinTai dunia, aKan AllaH sediakan 'keniKmaTan' yang lebiH hebat. CinTaILaH ALLaH meLebiHi SegaLa Isi Dunia ini, berTaqwa kepada-Nya, sentiasa mendaMba keredhaan-Nya, Pasti Kita aKan mendapaT ‘HadiaH’ teristimewa dari RaBB yang Maha Kaya itu..


Firman ALLaH :

Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. {Ali-Imran:15}

ApaLah saNgat dengan harTa duNia yang hanya sediKit dan SemenTara. Kita bersusah Payah mengejarnya, seHiNgga mengabaIkan HuKum2 ALLaH. Jika diBandiNgKan deNgan NiKmaT SYurGa ALLaH yang tIada BandiNgan NiLainya..

Bersama menyeMai TaqWa..MenYuBur ImaN..


Namun, keTahuiLah Bahawa segaLa perkara keduniaan yang menjadi keciNtaan itu hanyaLah semenTara. berPada-padalah dalaM usaha mencari daN memilIKinya. SemuaNya haNya perhiasaN duNia, Allah jadIkannya untUk menguJi tahaP Iman manusia.

No comments:

Post a Comment